04

“เราคือผู้รับเหมาตัวจริง” ในงานถมดินทุกชนิด

ดำเนินธุรกิจรับเหมาถมที่ดิน โดยรับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งมี ทั้งงานที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture)

บริษัทเป็นผู้รับเหมาถมที่ดิน ชั้นนำของหลายหน่วยงาน เช่น เป็นผู้รับเหมาประเภท 1 A ของกรมทางหลวง มีสิทธิเข้าประกวดราคางานทางได้ทุกประเภทของกรมทางหลวง โดยไม่จำกัดระยะทางและจำนวนเงิน และเป็นผู้รับเหมาที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยราชการต่างๆ อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมโยธา ธิการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ในการรับงานแต่ละโครงการ บริษัทจะรับงานโดยวิธีการประกวดราคา หรือการว่าจ้างโดยตรง สืบเนื่องจากชื่อเสียงและผลงานในอดีตคือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ผู้ว่าจ้างงาน ของบริษัท ดูแลลูกค้า ทั้งรายเล็ก จนถึงขนาดพื้นที่ใหญ่ ตอบคำถาม และ ความเข้าใจในการทำงานให้กับลูกค้า พื้นที่ยาก หรือ ง่าย ไม่เกี่ยงงาน